Monografie i artykuły

Na podstawie badań realizowanych w Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia powstały następujące publikacje:

M. Bożykowski, M. Jasiński, T. Zając, A. Chłoń-Domińczak, Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, sierpień 2019.

T. Zając, M. Jasiński, M. Bożykowski, Przejście między studiami I i II stopnia. Wybory edukacyjne absolwentów studiów I stopnia nauk ekonomicznych, E-mentor nr 1 (78) / 2019.

A. Chłoń-Domińczak, M. Jasiński, Śledzenie losów absolwentów, a doskonalenie jakości kształcenia – system ELA, „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, Fundacja Rektorów Polskich, 2019, s. 139-161.

M. Jasiński, Losy doktorantów – nowy komponent systemu ELA: założenia, „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, Fundacja Rektorów Polskich, 2019, s. 169-174.

T. Zając, A. Komendant-Brodowska, Premeditated, dismissed and disenchanted: higher education dropouts in Poland, Tertiary Education and Management, 2018

T. Zając, M. Jasiński, M. Bożykowski, Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Diff erences between Public and Private Higher Education, Polish Sociological Review 2 (202), 2018, s. 187-208

M. Bożykowski, M. Jasiński, T. Zając, M. Żółtak, Wskaźniki względne w badaniach losów absolwentów uczelni„Edukacja” 2 (145), 2018, s. 64-74.

M. Jasiński, M. Bożykowski, A. Chłoń-Domińczak, T. Zając, M. Żółtak, Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland, „Edukacja” 4 (143), 2017, s. 17-30.

T. Zając, M. Jasiński, M. Bożykowski, DOES IT PAY TO BE A STEM GRADUATE? Evidence from the Polish Graduate Tracking System, „Research & Occasional Paper Series: CSHE.13.17”, Center for Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, 2017.

A. Baczko-Dombi, Potencjał i wyzwania instytucjonalnych badań szkolnictwa wyższego. Przykład Uniwersytetu Warszawskiego„Edukacja” 4 (143), 2017, s. 62-75.

T. Zając, A. Komendant-Brodowska, Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia edukacyjne”, 42, 2016, s. 309-332.

T. Zając, Wartość prognostyczna wyników rekrutacyjnych opartych na maturach na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, „Edukacja”, 1(136), 2016, s. 114-128.

K. Czarnecki, T. Zając, Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Szkoła Główna Handlowa, 3 (37), 2015, s. 73-91.

M. Jasiński, M. Bożykowski, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski, Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce, „Studia Socjologiczne” 1(216) (45-72), 2015.

M. Jasiński, A. Izdebski, T. Zając, J. Konieczna-Sałamatin, M. Bożykowski, M. Styczeń, E. Giermanowska, M. Dwórznik, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

M. Jasiński, M. Bożykowski, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Edukacja” 3 (5-21), 2014.

M. Jasiński, M. Bożykowski, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw, „Edukacja” 6 (23-38) 2014. Angielskie wydanie wersji polskiej artykułu.

T. Zając, (Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ”, Joanna Kołodziejczyk (red.), Roman Dorczak (red.), „Zarządzanie Publiczne” nr 3, 2012.

M. Jasiński, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski, Wykorzystanie danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ” Joanna Kołodziejczyk (red.), Roman Dorczak (red.), „Zarządzanie Publiczne” nr 3 2012.

T. Zając, Jak kandydaci starają dostać się na studia?, „Decyzje”, nr 16, 2011.

A. Izdebski, Wydatki studentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Problemy Polityki Społecznej” nr 13/14 2010, s. 109-122.

A. Izdebski, Niepełnosprawni studenci na Uniwersytecie Warszawskim, w: Niepełnoprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, B. Gąciarz (red.), Warszawa 2010.

T. Zając, Wykorzystanie danych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów w procesie ewaluacji jakości kształcenia, w: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki …, publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010, s.143-163.

A. Izdebski, Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – przykład dobrych praktyk ewaluacji jakości kształcenia wyższego, w: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki…,publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010, s.123-141.

M. Jasiński, System Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – jako przykład rozwoju kultury ewaluacyjnej na dużej uczelni wyższej, w: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki …, publikacja wydana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010, s.77-97.