Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych UW są realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS. Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu dotyczącym oceny zajęć, dostępnym w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. Ankietę należy przeprowadzić w trakcie ostatnich zajęć w semestrze i przeznaczyć na to 10-15 minut zajęć. Jeśli na ostatnich zajęciach odbywa się końcowe zaliczenie, ankieta powinna zostać przeprowadzona na zajęciach przedostatnich. Ważne jest, aby osoby prowadzące zachęciły studentów do odpowiedzi na pytania ankiety właśnie w trakcie zajęć oraz przekazały im informacje o sposobie dostępu do ankiet.

 

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

 

Proces ewaluacji opisany jest szczegółowo w uchwałach Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia:

nr 21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (uchwała zawiera aktualny kwestionariusz ankiety)

nr 26 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Harmonogram ewaluacji zajęć dydaktycznych na UW w semestrze letnim 2022/2023

  • do 14 kwietnia – jeśli zmianie ulega koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych, jednostki przesyłają do PEJK dane nowo wybranej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
  • do 25 kwietnia – PEJK wysyła listy zajęć dla poszczególnych jednostek do koordynatorów z prośbą o weryfikację prawidłowości danych w USOS; jednostki sprawdzają we własnym zakresie zwłaszcza to, czy do grup zajęciowych przypisani są właściwi prowadzący.
  • do 12 maja – jednostki mają czas na wprowadzenie zmian w USOS oraz w razie konieczności przesyłają do PEJK listy zajęć wykluczonych ze standardowej tury badania.
  • do 19 maja – kierownicy jednostek dydaktycznych wysyłają do prowadzących list zawierający informacje o konieczności:
   • przeprowadzenia ankiet w trakcie ostatnich bądź przedostatnich zajęć w semestrze,
   • przeznaczenia na przeprowadzenie ankiet ostatnich 10-15 minut zajęć,
   • przekazania studentom instrukcji, gdzie odnaleźć ankiety do zajęć (USOSweb lub aplikacja mobilna).
  • 29 maja – PEJK uruchamia ankiety oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb.
  • 18 czerwca – PEJK zamyka ankiety oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb.
  • do 15 września (po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego) – PEJK przesyła do kierowników jednostek dydaktycznych zbiorcze wyniki ankiet, a prowadzący uzyskują dostęp do swoich ocen w systemie USOSweb.

UWAGA: Potrzebę oceny zajęć poza standardowym harmonogramem (wcześniej lub później), koordynatorzy przekazują do PEJK co najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia badania. Lista zajęć powinna być przesłana do PEJK w pliku Excel oraz zawierać kody, nazwy przedmiotów, typy zajęć (wykład, ćwiczenia itp.) oraz proponowane terminy trwania badania.