Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych UW są realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS. Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu dotyczącym oceny zajęć, dostępnym w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. Ankietę należy przeprowadzić w trakcie ostatnich zajęć w semestrze i przeznaczyć na to 15 minut zajęć. Jeśli na ostatnich zajęciach odbywa się końcowe zaliczenie, ankieta powinna zostać przeprowadzona na zajęciach przedostatnich lub je poprzedzających. Ważne jest, aby osoby prowadzące zachęciły studentów do odpowiedzi na pytania ankiety właśnie w trakcie zajęć oraz przekazały im informacje o sposobie dostępu do ankiet.

 

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

 

Proces ewaluacji opisany jest szczegółowo w uchwałach Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia:

nr 21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (uchwała zawiera aktualny kwestionariusz ankiety)

nr 26 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Harmonogram ewaluacji zajęć dydaktycznych na UW w semestrze letnim 2023/2024

  • do 12 kwietnia – jeśli zmianie ulega koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych, jednostki przesyłają do PEJK dane nowo wybranej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
  • do 19 kwietnia – PEJK wysyła listy zajęć dla poszczególnych jednostek do koordynatorów z prośbą o weryfikację prawidłowości danych w USOS; jednostki sprawdzają we własnym zakresie zwłaszcza to, czy do grup zajęciowych przypisani są właściwi prowadzący.
  • do 10 maja – jednostki mają czas na wprowadzenie zmian w USOS oraz w razie konieczności przesyłają do PEJK listy zajęć wykluczonych ze standardowej tury badania.
  • do 17 maja – kierownicy jednostek dydaktycznych wysyłają do prowadzących list zawierający informacje o konieczności:
   • przeprowadzenia ankiet w trakcie ostatnich, przedostatnich lub poprzedzających je zajęć w semestrze,
   • przeznaczenia na przeprowadzenie ankiet ostatnich 15 minut zajęć,
   • przekazania studentom instrukcji, gdzie odnaleźć ankiety do zajęć (USOSweb lub aplikacja mobilna).
  • 27 maja – PEJK uruchamia ankiety oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb.
  • 16 czerwca – PEJK zamyka ankiety oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb.
  • do 20 września (po zakończeniu sesji poprawkowej semestru letniego) – PEJK przesyła do kierowników jednostek dydaktycznych zbiorcze wyniki ankiet, a prowadzący uzyskują dostęp do swoich ocen w systemie USOSweb.

UWAGA: Potrzebę oceny zajęć poza standardowym harmonogramem (wcześniej lub później), koordynatorzy przekazują do PEJK co najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia badania. Lista zajęć powinna być przesłana do PEJK w pliku Excel oraz zawierać kody, nazwy przedmiotów, typy zajęć (wykład, ćwiczenia itp.) oraz proponowane terminy trwania badania.