Cele i zadania

Głównym zadaniem Pracowni jest przygotowywanie procedur metodologicznych, realizacja i opracowywanie wyników badań dotyczących różnych aspektów kształcenia na uczelni, zarówno na poziomie ogólnouniwersyteckim, jak i w ramach jednostek dydaktycznych. Działania te stanowią jeden z elementów systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Wyniki tych badań mają dostarczyć kluczowych informacji władzom uczelni na temat odpowiednich kierunków działań, aby w efekcie przyczyniać się do podnoszenia jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Uniwersytet Warszawski.

Informacje zebrane przez Pracownię posłużyć mają promowaniu tzw. „dobrych praktyk” dydaktyki uniwersyteckiej, poprawy standardów i warunków kształcenia, modernizacji programów i sposobów nauczania oraz zwiększaniu konkurencyjności absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy.

W ramach prowadzonych projektów Pracownia zmierza do poznania opinii i potrzeb nie tylko studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni, ale także kandydatów na studia i absolwentów. W szczególności przedmiotem zainteresowań Pracowni są:

  • warunki kształcenia;
  • opinie pracowników, doktorantów oraz studentów na temat kształcenia
  • ścieżki (tzw. „trajektoria”) studiowania
  • losy i ścieżki kariery absolwentów