Badania ogólno-uniwersyteckie

Jakość kształcenia wyższego to pojęcie niezwykle szerokie. Obejmuje ono nie tylko ocenę poziomu umiejętności oraz wiedzy uzyskiwanej przez studentów podczas zajęć, ale rónież  całokształt nabytych doświadczeń osobistych oraz  postaw ukształtowanych w czasie studiów. Zagadnienia te treściwie i celnie ujęte zostały w misji Uniwersytetu Warszawskiego.

O jakości kształcenia decydują trzy podstawowe czynniki:

  • jakość kandydatów na studia,
  • warunki kształcenia podczas studiów,
  • sytuacja społeczna i zawodowa absolwentów.

Wszystkie te zagadnienia są przedmiotem zainteresowania Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z Uchwałą nr 241 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzeniem nr 16 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oraz badań ankietowych na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów, PEJK co roku prowadzi ogólnouniwersyteckie badania ankietowe w trzech grupach:

  • studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  • doktorantów (studentów studiów trzeciego stopnia)
  • nauczycieli akademickich i lektorów.