Badania ogólno-uniwersyteckie

Jakość kształcenia wyższego to pojęcie niezwykle szerokie. Obejmuje ono nie tylko ocenę poziomu umiejętności oraz wiedzy uzyskiwanej przez studentów podczas zajęć, ale również całokształt nabytych doświadczeń osobistych oraz  postaw ukształtowanych w czasie studiów. Zagadnienia te treściwie i celnie ujęte zostały w misji Uniwersytetu Warszawskiego.

O jakości kształcenia decydują trzy podstawowe czynniki:

  • jakość kandydatów na studia,
  • warunki kształcenia podczas studiów,
  • sytuacja społeczna i zawodowa absolwentów.

Wszystkie te zagadnienia są przedmiotem zainteresowania Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Rektora UW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, PEJK co roku prowadzi ogólnouniwersyteckie badania ankietowe w trzech grupach:

  • studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  • doktorantów (studentów studiów trzeciego stopnia),
  • nauczycieli akademickich.