Badania nauczycieli akademickich

I EDYCJA BADANIA WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Badanie wśród nauczycieli akademickich przeprowadzone było od czerwca do listopada 2010 roku. Składało się z dwóch modułów jakościowego oraz ilościowego.

Celem modułu jakościowego była rekonstrukcja wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego w oczach jego nauczycieli akademickich. Opisanie charakteru więzi pracowników UW z własną uczelnią jako miejscem rozwoju naukowego i zawodowego a zarazem pracodawcą.

Najważniejsze zagadnienia podjęte w badaniu:

  • Wartość Uniwersytetu Warszawskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych (motywy podejmowania pracy na UW, percepcja zawodu pracownika naukowego, nauczyciela akademickiego, wizerunek UW)
  • Funkcjonowanie społeczności uniwersyteckiej i stosunków instytucjonalnych (charakterystyka „wspólnoty akademickiej” na UW, charakterystyka relacji: nauczyciel akademicki – student)
  • Świadome współtworzenie kultury jakości przez nauczycieli akademickich (znaczenie regulacji normatywnych na UW, kultura ewaluacyjna).

Celem modułu ilościowego było zbadanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat szeroko rozumianych warunków pracy przede wszystkim w odniesieniu do zagadnień związanych bezpośrednio z dydaktyką oraz pracą naukową, ale również uwzględniając relacje z Uniwersytetem jako pracodawcą. Najważniejsze zagadnienia podjęte w badaniu zostały określone ze względu na różne role pracownika naukowo-dydaktycznego na uczelni:

  • Praca dydaktyczna (obciążenie pracą dydaktyczną, oceny współpracy z administracją jednostki i uczelni, oceny funkcjonowania systemu USOS-web, systemu ECTS, opinie na temat procedur rekrutacyjnych, programu studiów, planu zajęć, oceny studentów).
  • Praca naukowa (organizacja pracy naukowej, opinie na temat wsparcia pracy naukowej w jednostce i na UW, obciążenie pracą naukową, opinie na temat relacji ze środowiskiem naukowym na UW).

Ze względu na specyfikę badanych badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu tradycyjnego, papierowego kwestionariusza.

O udział w badaniu poproszono 3378 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, w którym ostatecznie wzięło udział 1030 osób.