Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UW

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Poniżej przedstawiamy suplement do Studium karier absolwentów UW w postaci 171 raportów opisujących sytuację absolwentów poszczególnych kierunków studiów, o ile liczba absolwentów danego kierunku w analizowanym roku nie była niższa niż 10 osób.
Raporty te zawierają zestawienie najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację zawodową absolwentów.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.