Projekt DDU

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Celem projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia oraz doskonalenie procesów i narzędzi służących zapewnieniu jakości dydaktyki.

Realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 projekt przyczyni się do rozbudowy obecnego systemu zarządzania jakością w dydaktyce, w tym m.in. rozwijania modelu wsparcia jednostek UW w zakresie doskonalenia dydaktycznego, organizacji dydaktyki oraz podnoszenia jakości kształcenia.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy oraz kadra zarządzająca i administracyjna wspierająca proces dydaktyczny.

Zakres działań

 • Utworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, w tym innowacji dydaktycznych, oraz ich upowszechnianie. Pozyskiwanie informacji na temat dobrych praktyk z innych uczelni (krajowych i zagranicznych) na podst. dostępnych źródeł oraz podczas wizyt studyjnych.
 • Utworzenie Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia oraz rozwój katalogu usług wspierających jednostki dydaktyczne:
  – przygotowanie do akredytacji zewnętrznych
  – przygotowanie i wdrożenie systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów
  – rozwój upowszechniania kultury doskonalenia dydaktycznego w jednostkach
  – budowanie kultury współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 • Utworzenie Platformy Współpracy Dziekanatów UW, będącej odpowiedzią na potrzeby wsparcia kadry administracyjnej zajmującej się obsługą toku studiów z uwzględnieniem specyfiki potrzeb szkoleniowych i konsultacyjnych osób zarządzających sekcjami studenckimi. Planowane jest:
  – przygotowanie, aktualizowanie i upowszechnianie bazy wiedzy
  – diagnoza potrzeb szkoleniowych
  – przeprowadzenie cyklu szkoleń
  – utworzenie kanałów komunikacji i grupy samopomocowej.
 • Wprowadzenie i testowanie nowych form ewaluacji kształcenia – poszerzenie dotychczasowego modelu:
  – opracowanie i przetestowanie nowego narzędzia do studenckiej oceny zajęć dydaktycznych
 • Organizacja warsztatów i seminariów doskonalących dla kadry zarządzającej dydaktyką, nauczycieli akademickich oraz osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki w zakresie budowania kultury ewaluacyjnej i współpracy z otoczeniem zewnętrznym, w tym:
  – wykorzystanie systemu ewaluacji zajęć dydaktycznych do doskonalenia jakości kształcenia
  – wykorzystanie systemu ELA (system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów) przy kształtowaniu zawodowych decyzji studentów wchodzących na rynek pracy
  – współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia programów studiów i procesu kształcenia.

Wszystkie realizowane działania będą monitorowane i poddane ewaluacji wewnętrznej, uwzgledniającej kryteria trafności, skuteczności i użyteczności.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 111 883,97 zł

Dofinansowanie z UE: 599 846,03 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR. 03.04.00-00-P023/21).

Kontakt: doskonalosc_uczelni@uw.edu.pl