Projekt ZPA

Od 28 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2023 roku PEJK UW realizował, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, projekt Zintegrowana Platforma Analityczna.

Zintegrowana Platforma Analityczna

POPC.02.02.00-00-0015/18-00 „Zintegrowana Platforma Analityczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Status projektu:

Zakończony

Czas realizacji projektu:

kwiecień 2019 – listopad 2023

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Podmioty współpracujące:

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Cel główny

Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.

Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej będzie odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, zmierzając do realizacji poniżej wymienionych celów szczegółowych:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 3. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 5. Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony.
 6. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.

Oczekiwane rezultaty

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji pozwoli na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym.
 3. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 4. W trakcie projektu opracowane zostaną, udokumentowane i umieszczone w Bazie Wiedzy, wzorce dostępu do danych kluczowych Gestorów, udostępniających dane ZPA. Udostępnione wzorce dostępu służyć będą wdrożeniu standardów dla procesów badawczych w administracji publicznej do wykorzystania przy realizacji kolejnych badań i analiz wykraczających poza zakres projektu.
 5. Przyszłe badania będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia, obniżając koszty oraz przyspieszając cykl ich wykonania.
 6. Dokumentacja będzie również obejmowała informację o jakości danych Gestorów.
 7. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych. Angażowanie środowiska naukowego w przeprowadzenie wybranych Badań zapewnia Projektowi niezbędną wiedzę (know-how). Wykorzystanie tego potencjału podnosi skuteczność wykonywanych Badań.
 8. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 9. Wartością Projektu będzie udokumentowanie stanu posiadania, jakości oraz dostępności danych zbieranych w rejestrach administracji publicznej.
 10. Kluczowi Gestorzy danych wyposażeni będą w dedykowane mechanizmy – stałe interfejsy do okresowego przekazywania danych do ZPA.
 11. Współpraca administracji publicznej ze środowiskiem naukowym podczas realizacji Projektu zapewni unikatowy materiał do badań naukowych oraz będzie podstawą do powstania nowej publikacji związanej z metodyką prowadzonych badań.
 12. W założeniu ZPA przeznaczona jest do analiz przekrojowych, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych. Wykorzystanie możliwości łączenia danych będących w gestii różnych resortów umożliwi przeprowadzenie rzetelniejszych analiz, stanowiących podstawy ocen skutków wprowadzanych regulacji oraz ułatwi proces monitorowania skutków regulacji w przyszłości.
 13. Przyjmuje się, że w min. dwóch obszarach (system ochrony zdrowia, pomoc społeczna) może powstać inicjatywa legislacyjna, w której na potrzeby opracowania OSR będą wykorzystane wyniki uzyskane za pośrednictwem ZPA.
 14. Usprawnienie funkcjonowania w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu: w wyniku wdrożenia interfejsów wymiany danych dwa podmioty podniosą ocenę wypełnienia kryterium awansu cyfrowego związanego z zapewnieniem interoperacyjności wykorzystywanych przez nie systemów i rejestrów publicznych.

Realizowane analizy

W ramach projektu na zintegrowanej platformie analitycznej planowane są do realizacji następujące analizy:

 1. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną (MZ), której celem jest analiza czy środki wydawane na prowadzenie pacjenta dotkniętego daną jednostką chorobową są wydawane w sposób maksymalizujący efekt zdrowotny.
 2. Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni. Wyniki analiz umożliwiające określenie sytuacji absolwentów na rynku pracy w rożnych jego wymiarach przyczyni się nie tylko do lepszego zrozumienia edukacyjnych uwarunkowań sukcesu na rynku pracy, lecz ponadto pozwoli na bardziej efektywne tworzenie polityk edukacyjnych oraz działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową rożnych grup absolwentów.
 3. Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych (MRiPS ze wsparciem SGH), której celem jest wykorzystanie informacji gromadzonych w rejestrach administracyjnych do monitorowania korzystania ze świadczeń społecznych oraz aktywności zawodowej i osiąganych dochodów z pracy dla wybranych populacji: rodzin z dziećmi, osób z doświadczeniem bezrobocia oraz osób z niepełnosprawnościami.
 4. Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie wyborów i ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży i ich uwarunkowania, sytuacji na rynku pracy względem różnych ścieżek edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi.
 5. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu z uwzględnieniem konsekwencji pandemii SARS-CoV-2 (MZ), której celem jest rzetelna i kompleksowa ocena związku czynników społeczno-demograficznych i środowiskowych ze stanem zdrowia populacji.

Źródło finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.
 • Budżet państwa.

Wartość projektu

kwota 37 536 777,62 zł

Środki Unii Europejskiej:

kwota 31 764 202,07 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa:

kwota 5 772 575,55 zł

Kontakt
Kierownik projektu: Szymon Rymsza
Departament Badań i Innowacji
e-mail: Szymon.Rymsza@cyfra.gov.pl