Projekt ZPA

Od 28 kwietnia PEJK realizuje, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia, projekt Zintegrowana Platforma Analityczna.

Cel główny

Podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.

Cele szczegółowe

  • Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
  • Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
  • Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiazywania problemów społecznych.
  • Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
  • Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony.
  • Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.

Okres realizacji projektu

29.04.2019 – 28.04.2022 (3 lata)

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis efektów projektu

Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji pozwoli na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych W trakcie projektu opracowane zostaną, udokumentowane i umieszczone w Bazie Wiedzy, wzorce dostępu do danych kluczowych Gestorów, udostępniających dane ZPA. Udostępnione wzorce dostępu służyć będą wdrożeniu standardów dla procesów badawczych w administracji publicznej do wykorzystania przy realizacji kolejnych badań i analiz wykraczających poza zakres projektu. Przyszłe badania będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia, obniżając koszty oraz przyspieszając cykl ich wykonania. Dokumentacja będzie również obejmowała informację o jakości danych Gestorów. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych Angażowanie środowiska naukowego w przeprowadzenie wybranych Badań zapewnia Projektowi niezbędną wiedzę (know-how). Wykorzystanie tego potencjału podnosi skuteczność wykonywanych Badań. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych Wartością Projektu będzie udokumentowanie stanu posiadania, jakości oraz dostępności danych zbieranych w rejestrach administracji publicznej. Ponieważ technologie przetwarzania tych danych są zróżnicowane, dzięki ZPA, w części związanej z Badaniami wykonywanymi w ramach realizacji Projektu, usystematyzowane zostaną metody dostępu do tych danych, wraz z technicznymi warunkami ich wykonalności. Kluczowi Gestorzy danych wyposażeni będą w dedykowane mechanizmy – stałe interfejsy do okresowego przekazywania danych do ZPA. Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony Współpraca administracji publicznej ze środowiskiem naukowym podczas realizacji Projektu zapewni unikatowy materiał do badań naukowych oraz będzie podstawą do powstania nowej publikacji związanej z metodyką prowadzonych badań. W założeniu ZPA przeznaczona jest do analiz przekrojowych, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych. Wykorzystanie możliwości łączenia danych będących w gestii różnych resortów umożliwi przeprowadzenie rzetelniejszych analiz, stanowiących podstawy ocen skutków wprowadzanych regulacji oraz ułatwi proces monitorowania skutków regulacji w przyszłości. Przyjmuje się, że w min. dwóch obszarach (system ochrony zdrowia, pomoc społeczna) może powstać inicjatywa legislacyjna, w której na potrzeby opracowania OSR będą wykorzystane wyniki uzyskane za pośrednictwem ZPA. Usprawnienie funkcjonowania w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu: w wyniku wdrożenia interfejsów wymiany danych dwa podmioty podniosą ocenę wypełnienia kryterium awansu cyfrowego związanego z zapewnieniem interoperacyjności wykorzystywanych przez nie systemów i rejestrów publicznych.

Wartość projektu

Wartość projektu to 41 998 811,73 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 35 543 594,36 zł.