Badania panelowe absolwentów UW

Monitoring losów absolwentów jest od 2011 roku integralną częścią Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW. Na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach tego systemu przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia, władze UW podejmują działania służące poprawie warunków i sposobu kształcenia na uczelni.

Badanie losów absolwentów na UW opiera się na dwóch typach źródeł danych. Pierwsze, to opinie absolwentów, studentów i pracodawców. Opinie absolwentów zbierane są przy pomocy systemu panelowych badań, w ramach którego absolwenci są dwukrotnie  (zaraz po skończeniu studiów i pół roku później) pytani o opinie na temat odbytych studiów, sytuacji zawodowej i planów na przyszłość. Studenci, w kolejnych ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych prowadzonych systematycznie na UW, pytani są m.in. o aktywność zawodową i zagadnienia związane z przygotowaniem podczas studiów do dalszej kariery zawodowej i realizacji planów edukacyjnych. Obecnie źródłem wiedzy o opiniach pracodawców są wnioski z zakończonego w 2014 projektu badawczego, którego jednym z komponentów były rozbudowane badanie jakościowe m.in. wśród pracodawców. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów mogliśmy scharakteryzować najważniejsze oczekiwania pracodawców wobec naszych absolwentów. Badania jakościowe nie muszą być prowadzone corocznie. Najbliższe planujemy w ciągu kilku lat.

Drugim, niezwykle ważnym źródłem informacji są dane administracyjne. W ramach trzech projektów badawczych, zrealizowanych przez PEJK od 2011 roku do 2015 r. opracowana została metodologia badania procesów kształcenia na uczelni, aktywności zawodowej absolwentów uczelni i związku sukcesu zawodowego z osiągnięciami edukacyjnymi podczas studiów. Badanie faktów bazujące na rzetelnych źródłach informacji jest niezwykle ważnym uzupełnieniem badań opinii absolwentów. W 2014 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przedstawiła pierwsze w naszym kraju opracowanie, którego wnioski opierają się na informacjach pochodzących z systemu USOS i systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki pozwoliły na precyzyjny opis sytuacji ogółu absolwentów UW na rynku pracy i przebieg ich kształcenia na uczelni. Opracowana metodologia i procedury badawcze gwarantują pełne bezpieczeństwo informacji i prywatności badanych.

Przygotowana przez Uniwersytet Warszawski koncepcja badań losów absolwentów stała się podstawą wprowadzonych zmian do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w części odnoszącej się do badań losów absolwentów. Dzięki temu, w części realizowanej centralnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyniki będą bazowały na zanonimizowanych informacjach wyeksportowanych z systemu POL-on i systemu ZUS. Obecnie zespół PEJK został zaangażowany do wdrażania postanowień nowelizacji ustawy i kieruje pracami nad ogólnopolskim systemem badania losów absolwentów, który powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji.

Narzędzia opracowane na Uniwersytecie w ramach kolejnych projektów realizowanych w latach 2014 i 2015 pozwalają na bezpieczny automatyczny eksport informacji z systemu USOS oraz na tworzenie automatycznych raportów charakteryzujących związki doświadczeń na rynku pracy i doświadczeń edukacyjnych na podstawie informacji pochodzących z systemów administracyjnych uczelni i ZUS. W ostatnie projekty zaangażowaliśmy się wspólnie z Uniwersytetem Śląskim. Rozszerzenie grona uczelni popierających koncepcję badania losów absolwentów bazujących na rzetelnych danych będzie podstawą rozbudowania systemu, którego początki powstały w ostatnim czasie na Uniwersytecie Warszawskim.