Badania studentów

W ramach realizacji podstawowego celu działalności Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia, jakim jest systematyczne monitorowania jakości kształcenia na Uczelni, PEJK od 2007 r. wdrożył system badań ewaluacyjnych na UW. Jednym z nich jest Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia. Są to badania obejmujące wszystkich studentów Uniwersytetu i realizowane w odstępach 2-3 letnich. Raporty z poszczególnych edycji ankiety studenckiej udostępniamy w zakładce „Raporty badawcze„.

Ogólnouniwersyteckie Ankiety Oceniające Jakość Kształcenia prowadzone są przy pomocy informatycznego systemu ankietującego, dostępnego na stronie ankieter.uw.edu.pl. System ten gwarantuje respondentom pełną anonimowość i dobrowolność udziału w badaniu. Dodatkowo studenci zapraszani są do udziału w badaniu w momencie logowania się do USOSweba, czyli wewnątrzuniwersyteckiego systemu obsługi studiów.


Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia – V edycja (2015)

Piąta edycja Ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceniającej Jakość Kształcenia została przeprowadzona w roku 2015. Pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczyły trzech kategorii zagadnień.

Pierwsza grupa pytań służy systematycznemu monitoringowi kluczowych zagadnień, w tym:

 • organizacji studiów,
 • funkcjonowania USOS,
 • praw studenta,
 • obiegu informacji,
 • zadowolenia ze studiów.

Do drugiej grupy należały pytania odnoszące się do infrastruktury uczelni. W znacznym stopniu powtórzone zostały pytania z pierwszej edycji badania, co pozwoliło na zbadanie zmian opinii w czasie. Pytania dotyczyły:

 • warunków odbywania zajęć,
 • infrastruktury komputerowej,
 • infrastruktury badawczej,
 • przestrzeni rekreacyjnej,
 • warunków sanitarnych.
 • dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ostatnia grupa pytań dotyczyła zagadnień dotychczas nieporuszanych w ankiecie – kwestii związanych z rynkiem pracy, w tym:

 • postrzegania programu studiów w kontekście wymagań rynku pracy,
 • aktywności ukierunkowanych na podniesienie szans na rynku pracy,
 • wyobrażenia o rynku pracy,
 • doświadczenia zawodowego,
 • aktywności zawodowej,
 • specyfiki pracy zawodowej.

Badanie zostało uzupełnione badaniem jakościowym przeprowadzonych w drugim kwartale 2015 roku. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku studiów na UW. Wypowiedzi badanych pozwalają lepiej zrozumieć rolę różnych aspektów organizacji i elementów w procesach dydaktycznych kształtujących jakość i warunki kształcenia na naszej uczelni.


Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia – IV edycja (2012)

W czwartej edycji badania zastosowano zasadę wykorzystaną w ostatnich dwóch edycjach, czyli ponownie podzielono zakres badania na dwie części: część, w której znalazły się zagadnienia objęte badaniem w poprzednich edycjach, oraz część, dotyczącą obszarów dotychczas nieeksplorowanych.

Ponownie zbadano:

 • zadowolenie studentów ze studiów,
 • organizacja dydaktyki w jednostkach prowadzących kształcenie na UW,
 • program studiów,
 • mobilność studentów,
 • przestrzeganie praw człowieka,
 • wybrane problemy infrastruktury jednostek UW (powtórzone tylko wybrane
 • pytania),
 • satysfakcję z USOS.

Nowymi obszarami objętymi badaniem były:

 • Komunikacja drogą elektroniczną z/na UW:
  • ze względu na realizację dydaktyki, w relacjach: student-student i prowadzący-student,
  • w kontekście obsługi dydaktyki przez administrację uczelni i jednostek dydaktycznych,
  • w odniesieniu do infrastruktury IT: infrastruktura sieciowa (przewodowa i bezprzewodowa) i komputerowa, oraz konta e-mailowe UW,
  • w związku ze zwyczajami studentów: źródła informacji na tematy związane ze studiami, wykorzystanie oferty uczelni w zakresie rozwiązań informatycznych,
  • wykorzystanie własnego komputera na uczelni, kompetencje informatyczne  studentów,
 • Rozbudowany w porównaniu do poprzednich edycji blok pytań poświęconych e-learningowi:
  • ze względu na realizację dydaktyki, w relacjach: student-student i prowadzący student,
  • w kontekście obsługi dydaktyki przez administrację uczelni i jednostek dydaktycznych,
  • w odniesieniu do infrastruktury IT: infrastruktura sieciowa (przewodowa i bezprzewodowa) i komputerowa, oraz konta e-mailowe UW,
  • w związku ze zwyczajami studentów: źródła informacji na tematy związane ze studiami, wykorzystanie oferty uczelni w zakresie rozwiązań informatycznych,
  • wykorzystanie własnego komputera na uczelni, kompetencje informatyczne studentów.

Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch edycji, w badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia – III edycja (2010)

W trzeciej edycji badania powtórzono część obszarów badawczych z poprzednich edycji, jednocześnie  poszerzając zakres badania o kolejne istotne zagadnienia.

Ponownie zbadano:

 • organizację dydaktyki w jednostkach prowadzących kształcenie na UW,
 • program studiów,
 • e-learning (pytania obecne w pierwszej edycji),
 • przestrzeganie praw człowieka,
 • wybrane problemy infrastruktury jednostek UW (powtórzone tylko wybrane pytania),
 • funkcjonowanie biur uniwersyteckich.

Wśród nowych zagadnień znalazły się:

 • Innowacje dydaktyczne,
 • USOSweb (szersze ujęcie).

Podobnie jak w przypadku drugiej edycji, w trzeciej edycji badania wzięło udział ponad 10 tysięcy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia – II edycja (2009)

Problemy badawcze podjęte w pierwszej edycji badania były bardzo zróżnicowane, co wynikało z pionierskiego charakteru przedsięwzięcia, które było eksploracją słabo dotychczas zbadanego obszaru. W drugiej edycji badania pole badawcze zostało ograniczone do wybranych obszarów, jednak z uwzględnieniem istotnych kwestii wymagających systematycznej oceny.

Znaczną część kwestionariusza badawczego II edycji ankiety zajęły nowe bloki pytań ogniskujące się zasadniczo wokół trzech zagadnień:

 • bibliotek na Uniwersytecie Warszawskim – BUW i innych bibliotek UW,
 • wsparcia rozwoju naukowego studentów przez jednostki dydaktyczne UW,
 • problemów socjalno – bytowych studentów.

Pozostałe obszary, które z racji swojej ważności i konieczności systematycznej oceny powinny były być uwzględnione w badaniu, zostały zawarte w następujących blokach pytań :

 • organizacja dydaktyki w jednostkach prowadzących kształcenie na UW,
 • program studiów,
 • przestrzeganie praw człowieka.

W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia – I edycja (2008)

W pierwszej edycji badania podjęto kwestie odnoszące się do  niektórych problemów związanych z warunkami kształcenia na UW. W formularzu ankiety  umieszczone zostały pytania obejmujące następujące zagadnienia:

 • ogólnego zadowolenia ze studiów na UW i w danej jednostce dydaktycznej,
 • organizacji dydaktyki w jednostce dydaktycznej,
 • infrastruktury i wyposażenia jednostki dydaktycznej,
 • programu studiów w jednostce dydaktycznej,
 • organizacji ogólnouniwersyteckich zajęć WF i lektoratów,
 • dydaktyki między jednostkami dydaktycznymi oraz mobilności studentów,
 • aktywności społecznej studentów,
 • infrastruktury ogólnouniwersyteckiej,
 • przestrzegania praw studenta.

W badaniu wzięło udział 13 tysięcy osób, spośród liczącej około 55 tysięcy zbiorowości studentów Uniwersytetu Warszawskiego.