• Prof. Mikołaj Jasiński – Koordynator Zespołu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia udzielił w ostatnich dniach wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej, w którym omówił wyniki analiz z systemu ELA, dotyczących ekonomicznych losów absolwentów […]
  • W styczniu 2023 Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia będzie prowadziła wśród studentów i studentek UW badania jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. fokus-grupy).
  • W dniu 5 grudnia 2022 rozpoczynamy badanie ankietowe pt. Ogólnouniwersytecka ankieta dla studentek i studentów ostatniego roku studiów I stopnia. Badanie będzie trwało w dniach 5–28 grudnia br. Celem badania […]