• W badaniu można wziąć udział od 1 do 24 grudnia pod adresem https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/13180/
  • W dodatku specjalnym Rektorzy o swoich uczelniach do Rzeczpospolitej, ukazał się artykuł, w którym dr hab. Mikołaj Jasiński oraz dr Marek Bożykowski omawiają wyniki analiz z systemu ELA dotyczące zmian […]
  • W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia wchodzi w skład Biura Innowacji Dydaktycznych.