Bez kategorii

II edycja Badania Nauczycieli Akademickich

W tym roku odbyła się na naszej uczelni II edycja Badania Nauczycieli Akademickich – realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat szeroko rozumianych warunków pracy oraz wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. W II edycji Badania Nauczycieli Akademickich wykorzystane będzie podejście jakościowe i ilościowe.

Dotychczas przeprowadzono już serię wywiadów pogłębionych z reprezentantami różnych wydziałów. W trakcie wywiadów badacze rozmawiali z respondentami o ich miejscu w społeczności akademickiej, postrzeganiu Uniwersytetu przez pracowników, procesach dydaktycznych i ich aktywności naukowej.

Badania ilościowe, które będą kierowane do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na UW, koncentrują się na czterech podstawowych problemach: uczestnictwie w życiu uczelni, warunkach pracy, procesach dydaktycznych oraz aktywności naukowej. Badania ilościowe realizowane będą przy pomocy elektronicznej ankiety on-line dostępnej po zalogowaniu się do USOSweb.

Ankietowe badania pracowników naukowo-dydaktycznych są anonimowe. Anonimowość badania zapewnia procedura gromadzenia danych: odpowiedzi na pytania będą automatycznie zapisywane w elektronicznej bazie danych odseparowanej od systemu USOSweb, bez możliwości identyfikacji respondentów. Wyniki badań ilościowych będą prezentowane za pomocą zestawień statystycznych.

Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego powstanie raport badawczy, który zostanie przedłożony władzom UW. Na jego podstawie zostaną także sformułowane rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę warunków pracy naukowej i dydaktycznej na naszej uczelni. Raport z II edycji Badania Nauczycieli Akademickich – podobnie jak inne opracowania z badań PEJK – będzie publicznie dostępny.

Badanie ankietowe w II edycji Badania Nauczycieli Akademickich rozpoczęło się 15 października, a zakończyło 22 listopada 2018 r.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

 

Zespół PEJK UW