Ankiety studenckie

Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu, dostępnym w dwóch wersjach językowych, polskim oraz angielskim, dotyczącym oceny . Jednostka dydaktyczna, która przeprowadza badanie, dostaje od Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia komplet materiałów zawierających między innymi: instrukcję, formularz przewodni, oraz ankiety w wersji papierowej.

Za realizację badania, czyli zgromadzenie danych, odpowiedzialna jest jednostka dydaktyczna. Zgromadzone ankiety przekazuje się Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP), które skanuje ankiety, a następnie przekazuje je w formie cyfrowej do Pracowni. Na podstawie tych danych opracowywane są wyniki ankiet, które następnie przekazywane są kierownikom jednostek dydaktycznych oraz wykładowcom zajęć uwzględnionych w badaniu.

Takie rozwiązanie, dzięki stabilnej metodologii badania, umożliwia obserwowanie dynamiki ocen poszczególnych przedmiotów na przestrzeni lat. Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie pozwala na równoległą ocenę procesu dydaktycznego we wszystkich jednostkach uczestniczących w badaniu, a podwyższona różnorodność źródeł informacji przekłada się na rzetelność ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie. Wybór ankiety papierowej jako narzędzia badania jest celowy, gdyż zapewnia dużo wyższy poziom realizacji, niż w przypadku ankiety internetowej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram bieżącej edycji ankiety:

  • do 30 marca – zgłoszenia jednostek do udziału w badaniu na adres pejk@uw.edu.pl,
  • 3-13 kwietnia – weryfikacja przez jednostki danych w USOS-ie i potwierdzenie ich prawidłowości,
  • 16-20 kwietnia – przygotowanie baz danych, generowanie kart i naklejek przez PEJK,
  • 23 kwietnia–11 maja – druk materiałów,
  • 14-25 maja – przygotowanie przez jednostki kopert z ankietami,
  • 28 maja–8 czerwca – realizacja badania w jednostkach,
  • /sesja letnia: 11.06.2018–1.07.2018/

do 10 lipca – zwrot wypełnionych formularzy ankiet do Uczelnianego Centrum Personalizacji.