Ankiety studenckie

Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu dotyczącym oceny zajęć, dostępnym w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. Jednostka dydaktyczna, która przeprowadza badanie, otrzymuje od Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia komplet materiałów zawierających między innymi: instrukcje (dla pracowników administracji, dla prowadzących zajęcia, dla studentów), formularze przewodnie oraz ankiety w wersji papierowej.

Formularze ankiet do oceny zajęć dydaktycznych:

 

Formularze ankiet do oceny zajęć Wychowania Fizycznego:

Formularze ankiet z pytaniami otwartymi:

 

Za realizację badania, czyli zgromadzenie danych, odpowiedzialna jest jednostka dydaktyczna. Zgromadzone ankiety przekazuje się Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP), które skanuje ankiety, a następnie przekazuje je w formie cyfrowej do Pracowni. Na podstawie tych danych opracowywane są wyniki ankiet, które następnie przekazywane są kierownikom jednostek dydaktycznych oraz wykładowcom zajęć uwzględnionych w badaniu. Szczegółowy opis procedury można znaleźć tutaj.

Takie rozwiązanie, dzięki stabilnej metodologii badania, umożliwia obserwowanie dynamiki ocen poszczególnych przedmiotów na przestrzeni lat. Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie pozwala na równoległą ocenę procesu dydaktycznego we wszystkich jednostkach uczestniczących w badaniu, a podwyższona różnorodność źródeł informacji przekłada się na rzetelność ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie. Wybór ankiety papierowej jako narzędzia badania jest celowy, gdyż zapewnia dużo wyższy poziom realizacji, niż w przypadku ankiety internetowej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zimowej edycji ankiety roku akademickiego 2019/2020:

  • do 4 listopada – zgłoszenia jednostek do udziału w badaniu na adres pejk@uw.edu.pl,
  • 5 – 15 listopada – weryfikacja przez jednostki danych w USOS-ie i potwierdzenie ich prawidłowości,
  • 18 – 29 listopada – przygotowanie baz danych, generowanie kart i naklejek przez PEJK,
  • 2 – 20 grudnia – druk materiałów i dostawa materiałów do jednostek,
  • /wakacje zimowe: 23.12.2019 – 06.01.2020/
  • 7 – 13 stycznia – przygotowanie przez jednostki kopert z ankietami,
  • 14 – 27 stycznia – realizacja badania w jednostkach,
  • /sesja zimowa: 28.01.2020 – 09.02.2020/
  • do 21 lutego – zwrot wypełnionych formularzy ankiet do Uczelnianego Centrum Personalizacji.

Uczelniane Centrum Personalizacji znajduje się w budynku dawnego CIUW na Kampusie Głównym, na 1 piętrze, w pokoju 105.

Po zeskanowaniu formularzy ankiet przez UCP i opracowaniu przez PEJK zebranych danych, do władz poszczególnych jednostek dydaktycznych oraz osób prowadzących zajęcia, które były oceniane w danej edycji badania, przesyłane są raporty z wynikami (przykładowy raport oceny zajęć). Wyniki dostępne są najwcześniej w połowie kolejnego semestru następującego po badaniu. Jak należy interpretować wyniki ankiet można przeczytać tutaj.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.